drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Wolinie

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 12 lub Sekretariat, I piętro.
tel. 91 326 13 22

Osoba prowadząca postępowania :
Inspektor Agnieszka Struska, pokój nr 105 (I piętro), tel. 91 32 20 809 e-mail : struska@gminawolin.pl

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

 1. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;

 1. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);

 1. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;

 

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie.


Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 1. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 1. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza :
  - 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
  - 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
  - 50 cm w przypadku pozostałych drzew;

 1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga : zmiana od 17 czerwca 2017 roku obowiązuje zgłoszenie zamiaru wycinki);

 1. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 1. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 1. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

 1. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 1. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


Kompetencje organu:


Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 

Opłaty:

 

Opłatę można wnieść na konto Gminy Wolin lub w Kasie w Urzędzie Miejski w Wolinie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Wolina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 1. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

 1. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 1. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

 1. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 1. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 1. projekt planu - 2 egz:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu
  – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 1. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Słowniczek pojęć:

 

 

Rolnicy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody doprecyzowała przepisy dotyczące rolników. Są oni uznawani za szczególny przypadek prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego w przypadku rolników usunięcie drzew (o obwodach pni powyżej adekwatnie do gatunku powyżej 50cm i 65 i 80cm) i krzewów (o powierzchni powyżej 25m2) jest w dalszym ciągu związane z uzyskaniem zezwolenia Burmistrza Wolina. Istnieją tylko dwa przypadki, kiedy rolnik może usunąć drzewa i krzewy spełniające ww. kryteria bez zezwolenia Burmistrza Wolina (na zgłoszenie). Pierwszy wyjątek od zasady to drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Będzie to miało zastosowanie do łąk, pastwisk i pól, które na skutek odłogowania porosły drzewami i krzewami, a w chwili obecnej właściciel chce ponownie uprawiać grunt zgodnie z jego opisem w ewidencji gruntów. Powyższa zasada nie będzie dotyczyła terenów zadrzewionych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako Lz. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew (Dz. U. z 2015r. poz. 338) wartość ta nie może przekroczyć 100 szt./ha aby grunty były uznawane za utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Dlatego usunięcie pojedynczych drzew z terenu pól nie może być traktowane za przywracanie do użytkowania rolnego.

 

Drugim wyjątkiem są drzewa i krzewy w obrębie zabudowań przydomowych np. drzewo uszkadzające fundamenty budynku mieszkalnego lub krzew rosnący w miejscu, gdzie ma powstać garaż dla samochodu osobowego członka rodziny rolnika.

Usunięcia drzew i krzewów pod budowę budynków gospodarczych (stodół, kurników, szklarni, obór, chlewni) lub krzewów rosnących w miejscu gdzie planowana jest budowa wiaty dla sprzętu rolniczego, będzie bez wątpienia uznane za związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy wtedy uzyskać zezwolenie Burmistrza Wolina na usunięcie drzew i krzewów. Zezwolenie takie będzie mogło wiązać się z naliczeniem opłaty za usunięcie drzew i krzewów lub dokonaniem nasadzeń zastępczych. W dalszym ciągu drzewa i krzewy owocowe można usuwać bez zezwolenia, o ile nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków.

 

Od 17 czerwca obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące wycinki drzew

Dotychczas, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, osoba fizyczna mogła bez ograniczeń usuwać drzewa ze swojej prywatnej nieruchomości, o ile wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywały jedynie zasady dotyczące ochrony gatunkowej oraz ochrony zabytków.

Od 17 czerwca, nowelizacja wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r. poz. 1074), wprowadziła istotne zmiany w zasadach wycinki drzew.

 

Zapis nowej Ustawy nałożył na osoby fizyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania burmistrzowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:


- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

 

Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę fizyczną musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin).

W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin).

W terminie 21 dni Urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

Uwaga: Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie (burmistrz), może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.

Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Dlatego też najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Wolinie, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw, zagrożona jest nałożeniem kary finansowej.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Miejskiego w Wolinie wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, który jest dostępny w siedzibie tutejszego Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gminawolin.pl w zakładce : e-BOI - wnioski i elektroniczne karty usług - ochrona środowiska).

 

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:
- bez stosownego zgłoszenia,
- przed dokonaniem oględzin przez organ,
- przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu,
- w przypadku sprzeciwu organu,
- bez wymaganego zezwolenia
skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.


Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew


wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez burmistrza, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin).

 

Na mocy nowej Ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie w/w rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w Ustawie o ochronie przyrody, tj. dla drzew - 500 zł/1 cm obwodu pnia drzewa, dla krzewów - 200 zł/1 m2 powierzchni.